Vidéos techniques

Katatedori                                                                                                                              1/ Katatedori Kokyunage                                                                                                         2/ Soto kaiten nage

Shomen Uchi                                                                                                                1/ Iriminage souple                                                                                                                 2/ Shomen iriminage tonique                                                                                                  3/ Shomen koshinage

Yokomen Uchi                                                                                                                     1/  Yokomen Kiri otoshi
2/  Yokomen-Shionage
3/  Soto kaiten nage ura

Ushiro kubi shime katate tori                                                                                             1/ Iriminage

Ushiro ryo hiji tori                                                                                                                  1/ Ikkyo